cokhitienthanh.com.vn

Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm thuế GTGT xuống 8% không?

cokhitienthanh.com.vn

Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm thuế GTGT xuống 8% không?

Căn cứ dựa theo Công văn 5522/CTHN-TTHT năm 2023 có quy định cụ thể về chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

Nghị định 44/2023/NĐ-CP: Đây là nghị định của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) dựa trên Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Phụ lục I, II, III Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT: Có danh mục các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT và bạn cần kiểm tra để xem xét liệu công ty của bạn thuộc danh mục nào.

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam: Có thể liên quan đến việc phân loại ngành sản phẩm và áp dụng chính sách thuế GTGT.

Trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung ứng dịch vụ gia công cơ khí: Một số điều kiện cụ thể được đề cập, đặc biệt là cho những công ty cung ứng dịch vụ gia công cơ khí thuộc ngành sản phẩm có mã là 2592.

Thuế suất GTGT: Nếu công ty của bạn đang áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bị loại trừ, thì theo quy định, từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thuế suất sẽ giảm xuống còn 8%.

Lưu ý rằng thông tin chi tiết và ứng dụng chính sách có thể còn phụ thuộc vào các điều khoản khác trong Công văn 55522/CTHN-TTHT và các văn bản liên quan khác. Đề nghị kiểm tra toàn bộ nội dung của công văn để đảm bảo hiểu rõ và áp dụng đúng chính sách thuế.

Như vậy thì căn cứ quy định nêu trên thì dịch vụ gia công cơ khí có thể được giảm thuế GTGT xuống 8% theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 nếu như: Dịch vụ gia công cơ khí đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Quy định về số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế đối với dịch vụ gia công cơ khí

Căn cứ dựa theo quy định theo khoản 1 Điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013)

– Khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp được tính bằng cách khấu trừ thuế, trong đó số thuế GTGT đầu ra được trừ đi số thuế GTGT đầu vào.

– Tính thuế GTGT đầu ra: Số thuế GTGT đầu ra được tính bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra, được ghi trên hoá đơn GTGT.

+ Giá trị thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra trên hoá đơn GTGT được tính bằng cách nhân giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra với thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

+ Trong trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán có sẵn thuế GTGT, số thuế GTGT đầu ra được xác định bằng cách trừ giá thanh toán đi giá tính thuế GTGT theo quy định

– Tính thuế GTGT đầu vào: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng cách tính tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ và các chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng 2008

Lưu ý rằng chi tiết về cách tính và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT có thể còn phụ thuộc vào các điều khoản khác trong Luật và các quy định liên quan khác.

Lượng dư gia công là một yếu tố quan trọng trong quá trình thiết kế và sản xuất các chi tiết cơ khí

Cơ sở cung ứng dịch vụ gia công cơ khí nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013) như sau:

– Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào: Các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất.

– Khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và tổng doanh thu: Đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh và chịu thuế cũng như không chịu thuế, cần hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Nếu không hạch toán riêng, thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra.

+ Hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào: Các hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh và chịu thuế cũng như không chịu thuế cần hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào. Hạch toán riêng giúp xác định chính xác mức thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích chịu thuế GTGT.

+ Nếu không hạch toán riêng: Nếu không có hạch toán riêng, thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra. Tỷ lệ % này được tính dựa trên doanh thu chịu thuế GTGT, và áp dụng để xác định phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Lưu ý rằng việc hạch toán riêng hay không có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối với trường hợp không hạch toán riêng, quy trình khấu trừ sẽ dựa vào tỷ lệ % nêu trên để phân bổ thuế GTGT đầu vào.

– Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Đối với giao dịch này, cơ sở kinh doanh được quyền khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Quy định này giúp giảm gánh nặng thuế GTGT cho cơ sở kinh doanh trong trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ cho mục đích nhân đạo và không hoàn lại. Cơ sở kinh doanh cần thực hiện hạch toán đặc biệt để xác định và theo dõi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong trường hợp bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Lưu ý rằng việc khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp này phản ánh chính sách ưu đãi đối với các giao dịch có tính nhân đạo và không hoàn lại. Thông tin chi tiết và cách thực hiện nên được kiểm tra trong các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn liên quan.

– Khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí. Đối với giao dịch liên quan đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí, cơ sở kinh doanh được ưu đãi khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Quy định này nhằm giảm tải thuế GTGT đối với hoạt động quan trọng và chi phí cao như tìm kiếm và phát triển nguồn lực dầu, khí. Cơ sở kinh doanh cần thực hiện hạch toán đặc biệt để xác định và theo dõi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong hoạt động này.

– Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong tháng phát sinh và sửa sai trước khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc thanh tra. Nếu trong quá trình kiểm tra nộp thuế hoặc thanh tra, cơ sở kinh doanh phát hiện lỗi hoặc thiếu sót trong việc kê khai thuế GTGT đầu vào, họ có quyền điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc thanh tra. Việc sửa sai này có thể bao gồm việc bổ sung các chứng từ, thông tin, hay điều chỉnh các mục kê khai để phản ánh chính xác và đầy đủ về tình trạng thuế GTGT của doanh nghiệp.

Lưu ý rằng việc áp dụng các quy định trên cần phải tuân theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nguồn: luatminhkhue.vn

 

Viết bình luận của bạn

Tin liên quan

cokhitienthanh.com.vn

Những ưu điểm nổi bật khi chọn gia công cơ khí đột dập

Gia công cơ khí là phương pháp làm thay đổi sản phẩm theo nhu cầu sử dụng...

cokhitienthanh.com.vn

“Cửa sáng” cho sản xuất công nghiệp Việt trong năm 2024?

Với nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại cùng các giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ,...

0
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ